Kā rakstīt referātu (referāta titullapa, ievads, noformējums)

Admin 04/02/2013 0 186,611 skatījumi
Kā rakstīt referātu (referāta titullapa, ievads, noformējums)

Kā rakstīt referātu?

Referāts, kā to nosaka Lielā padomju enciklopēdija, ir īss rakstisks grāmatas, zinātniskā darba satura izklāsts, un tajā ietilpst arī izmantoto avotu saraksts. Referāts palīdz dziļāk apgūt kādu jautājumu.

Lai sāktu rakstīt referātu, vispirms ir jāizvēlas temats, par ko būs referāts. Kad tēma ir izvēlēta, svarīgi pamatot savu izvēli (to dara ievadā). Ne mazāk būtisks ir referāta noformējums, tam jāatbilst konkrētās iestādes noteiktajām prasībām. Referāta pareiza noformēšana ir diezgan piņķerīgs process, kuram jāpievērš liela vērība – sākot ar titullapas noformējumu, un beidzot ar izmantotās literatūras sarakstu.

Referāta titullapa

Referāta titullapā jābūt norādītai iestādei, kurai referāts tiek iesniegts, referāta nosaukumam, kā arī darba autoram. Lūk, referāta titullapas piemērs.

Referāta titullapaPievienoju arī referāta titullapas paraugu .doc formāta, lai Tev ir iespēja to lejupielādēt un izlabot sev vajadzīgo: referāta titullapa – paraugs.

Referāta noformējums

Referātu noformē pēc konkrētās iestādes noteiktajām prasībām. Referātu sāk rakstīt ar titullapu, tai seko satura rādītājs, ievads, nodaļas, secinājumi un, visbeidzot, izmantotās literatūras un avotu saraksts.

Referāta teksts tiek noformēts datorsalikumā uz baltām A4 standartformāta lapām, apdrukātām no vienas puses. Atstarpe starp rindām – 1,5 līnija. Lapas iestatījumi: augšējā, apakšējā un labā mala – 20 mm, kreisā mala – 30 mm. Burtu izmērs – 12 fonts (Time New Roman). Rindkopas formatē ar 1,27 cm atkāpi. Lapas numurē apakšā, vidū ar arābu cipariem, sākot ar lapu, kurā ir apzīmējumu saraksts, bet, ja tā nav, tad – ar ievadu.

Referāta nodaļu noformēšana

Referāta nodaļas sāk jaunā lapā, to virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem treknrakstā (bold), burtu lielums – 14 punkti, ar centrējumu lapas vidū. Referāta apakšnodaļas turpina tajā pašā lapā, to nosaukumus raksta treknrakstā (bold) mazajiem burtiem, burtu lielums – 12 punkti, lappuses kreisajā malā ar 1,27 cm. atkāpi. Aiz nodaļu un apakšnodaļu virsrakstiem punktu neliek. Referāta virsrakstos nelieto saīsinājumus, izņēmums ir abreviatūras, kas atšifrētas apzīmējumu sarakstā.

Atsauces un izmantotās literatūras un avotu saraksts referātā tiek noformēts pēc katras iestādes noteiktajām prasībām. Atsauces var tikt novietotas lapas parindēs vai uzreiz pēc ievietotā teksta. Izmantotās literatūras un avotu sarakstu kārto alfabēta secībā.

Leave A Response »

*