Kā aprēķināt algu?

Admin 27/02/2013 0 25,336 skatījumi
Kā aprēķināt algu?

Kā aprēķināt algu?

Saņemot darba algu, mēs bieži vien pat nezinām, kā aprēķina algu un vai grāmatveži mums to ir aprēķinājuši pareizi. Mūsdienās algu aprēķina ar grāmatvedības programmām un lielākoties alga tiek pārskaitīta uz mūsu norēķinu kontu bankā, taču ir, kas to saņem arī skaidrā naudā, parakstoties algu izmaksu sarakstā. Maksājot nodokļus, svarīgi apzināties, kur šī nauda aizplūst.

Algu sākotnēji nosaka, slēdzot darba līgumu ar darba devēju. Darba līgumu slēdz pirms darba uzsākšanas. Darba līgumā ir paredzēts, kādā veidā tiek noteikta alga. Ja noteikta akorda alga (mēnešalga), tad algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts, strādājot normālu darba laiku nedēļā (8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā). Ja noteikta laika darba alga, algu aprēķina pēc faktiski nostrādāto stundu skaita. Šādos gadījumos darbinieks strādā pēc uzņēmumā noteikta darba grafika, un stundas tiek uzskaitītas tabelē. Saskaitot mēnesī nostrādātās kopējās stundas, tiek aprēķināta laika darba alga.

Izmaksājot darba samaksu, darba devējs izsniedz darba samaksas aprēķinu, kurā norādīta:

 • izmaksātā darba samaksa,
 • ieturētie nodokļi un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
 • nostrādātās stundas, tajā skaitā virsstundas, nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas.

Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums izskaidrot kā tiek aprēķināta alga.

Darba devējs no darbinieka darba algas ietur

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas:

 • 9% (ja darbinieks ir apdrošināms visiem apdrošināšanas veidiem),
 • 7,06% (ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju),
 • 7,73% (ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs).

Algas nodokli – 26 procentus.

Pamata darbavietā mūsu apliekamo ienākumu, ko apliek ar algas nodokli, samazina par:

 • Attaisnotajiem izdevumiem – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9% (7,09% vai 7,73%).
 • Attaisnotajiem izdevumiem – darba devēja iemaksām privātajos pensiju fondos 10% un dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) 10% atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta piektās daļas nosacījumiem.
 • Neapliekamo minimumu 35 latus.
 • Atvieglojumiem par apgādājamām personām, par katru personu 63 latus.
 • I, II grupas invaliditāti – 1296 latus gadā.
 • III grupas invaliditāti – 1008 latus gadā.
 • Personai, kurai saskaņā ar likumu “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteikts politiski represētās personas statuss, un personai, kurai saskaņā ar likumu “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu 1296 lati gadā.

Kā aprēķināt algu – piemērs.

1. Aprēķināta bruto darba alga – 300 latu

2. Attaisnotie izdevumi, VSAOI 9%

300 x 9% = Ls 27

3. Apliekamais ienākums

300 – 27 = Ls 273

4. Neapliekamais minimums – Ls 35

273 – 35 = Ls 238

5. Atvieglojums par vienu apgādājamo – Ls 63

238 – 63 = 175 Ls

6. Algas nodoklis – 26%

175 x 26% = Ls 45,50

7. Mēs saņemam

300 – 27 – 45,50 = Ls 227,50

Leave A Response »

*